Stal Schouten

    Coachingspraktijk & Manege 

Algemene voorwaarden Stal Schouten

Algemene voorwaarden Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

gratis verstrekt.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

een overeenkomst aan gaat of met wie Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege in onderhandeling is over het sluiten van

een overeenkomst.

4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- en/of coachingstraject of

cursus, workshop/training, rijles, ponykamp, buitenrit, kinderfeestje, ponyochtend, ponymiddag of onderlinge wedstrijd.

5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege

en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

7. Diensten: Alle door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder rijles, ponykamp, buitenrit, kinderfeestje, ponyochtend/middag, onderlinge wedstrijd, coaching en andere vormen van begeleiding dan wel onderwijs of advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder

begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Acceptatie

Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.


Artikel 4. Offertes

1. De door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege is slechts aan de offertes gebonden

indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege beschikbare informatie.

5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.


Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege en opdrachtgever leiden voor Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies/rijles komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die

tijdens de sessies/rijles worden gemaakt.

3. Mocht de coach tijdens het coach traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege zijn verstrekt, heeft Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal

leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk

anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een

opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van

vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

3. In het geval van onderwijs/cursussen of workshops heeft de cliënt na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen om de inschrijving ongedaan te maken.


Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de

overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

heeft, zal Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Stal Schouten Coaching & Manege daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot

gevolg heeft.


Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht,

alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk

toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de

Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege niet kunnen worden aangesproken

als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

3. Aan de opdracht zal door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege niet zonder toestemming van de opdrachtgever

extern gerefereerd worden.


Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele

eigendom berusten op de door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege ter uitvoering van de overeenkomst

geleverde diensten, is en blijft Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege houder respectievelijk eigenaresse van deze

rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor

het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en

auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden

opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 10. Betaling en verzuim

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum, op een door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke

hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,

zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van

betalingsverzuim door de opdrachtgever is Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gerechtigd alle ten behoeve van

de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te

schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan

worden gesteld.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd

over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de

vorderingen van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter

uitvoering van de overeenkomst, kan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege voor aanvang van haar

werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 11. Incassokosten

Ingeval Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen

nemen.

2. De aansprakelijkheid van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege is beperkt tot de factuurwaarde van de

opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langer looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege voor bedrijfsschade of andere indirecte

schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de

workshop/training of cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door

de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training of cursus of ponykamp te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training of cursus of ponykamp, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject of ponykamp te voldoen.

4. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coachingstraject of de

workshop/trainingof ponykamp is Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training of cursus of ponykamp de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek of rijles kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur, is Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege wordt aan Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst

verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege uitsluitend

gebruiken voor haar eigen activiteiten.


Artikel 15. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege en de opdrachtgever is Nederlands

recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de

bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege gevestigd is.


Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.


Artikel 17. Privacy
1. Wij, Stal Schouten Coachingspraktijk & Manege (ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 22063521), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

3. Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

4.De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

5. Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

6. We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

7. U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van het sturen van een mail naar stalschouten@hotmail.com voor de nieuwsbrief afmelden.